Vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement a la URV

 

CRISITINA VALLS
29/10/2018

 

S’ha encetat un nou curs, quins objectius tenen sobre la taula relacionats amb la Innovació i la Transferència del Coneixement? 

Amb vistes a aquest nou curs acadèmic ens agradaria reforçar els vincles i les sinergies que tenim amb les empreses del nostre entorn per tal d’aconseguir una major participació de tota la universitat, per tant, de manera transversal, en projectes de transferència del coneixement. També ens hem proposat incrementar la nostra participació com a “partners” d’aquest entorn econòmic i social, en projectes europeus de recerca de transferència i innovació. És a dir, volem augmentar de manera significativa el nombre de projectes de transferència amb les empreses del nostre territori.

Segons Medina, ‘Els problemes més importants que ens trobarem en el futur són la manca d’aigua, tant per a les persones com per a la indústria’. Foto: Cedida

 

Les universitats i centres de recerca han estat valorats per l’economia avançada com a recursos que treballen per crear competitivitat econòmica i riquesa, però no sempre ha estat així. En quin punt ens trobem? 

Tots els països d’economia avançada necessiten la recerca i la innovació. En aquest sentit, el nostre país ha fet un esforç important els darrers anys per intentar arribar a pressupostos similars que tenen altres economies més avançades i compartir sinergies amb la indústria del nostre país. Volem anar cap a una economia del coneixement i d’un alt valor afegit. Malauradament, però, els darrers anys, i degut a la crisi econòmica, la recerca i la innovació s’han deixat una mica de banda. Per tant, si volem ser un país competitiu necessitem incrementar recursos cap a la recerca i la innovació i incrementar les col·laboracions amb la indústria per no perdre el tren de la competitivitat.

Llicenciat en Enginyeria Química, podria fer una radiografia del panorama químic de la província? 

Les empreses del nostre entorn han donat un notable impuls econòmic al nostre territori i al conjunt del país, i han ajudat a millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans. No obstant això, properament, i per continuar amb aquesta dinàmica, les empreses haurien de donar un nou salt i oferir productes i béns d’alt valor afegit i abaixar la producció del que en l’argot industrial en diem “commodities”. La recerca i la innovació i els grups de recerca que tenim a la URV poden ajudar a les empreses a fer aquest salt qualitatiu. Aquest és un objectiu prioritari del nou govern de la nostra universitat.

Lidera el grup d’investigació de la URV CATHETER on es treballen diversos fronts del sector mediambiental. Quina línia de recerca sembla més complexa a solucionar? 

Crec que els problemes més importants que ens trobarem en el futur són la manca d’aigua, tant per a les persones com per a la indústria i l’agricultura (només un 1% de tota l’aigua disponible al planeta es pot fer servir per aquests usos), i la substitució de l’energia derivada dels recursos fòssils per a recursos renovables. Per tant, i amb vistes al futur, cal poder reciclar l’aigua utilitzada tantes vegades com sigui possible. Per això es necessiten tecnologies que facin viable aquest procés, eliminant tant els contaminants inorgànics com els orgànics, i reciclar aquesta aigua ja usada per a tornar-la a utilitzar. I per altra banda, hem de substituir els combustibles fòssils per combustibles derivats de la biomassa, el que s’anomena biorefineria. Aquestes són dues línies estratègiques del nostre grup de recerca.

Quin/s projectes s’han posat en marxa des de CATHETER per tal de solucionar problemes mediambientals? 

El nostre grup està investigant, en els dos àmbits esmentats, l’eliminació de contaminants inorgànics i orgànics, utilitzant processos catalítics. Tenim tecnologies que ens permeten eliminar la matèria orgànica contaminant i també alguns compostos inorgànics fent servir processos catalítics. D’aquesta manera, podrem reutilitzar l’aigua tant per a la indústria com per a l’ús d’aigua de boca. Pel que fa a la biorefineria, estem transformant la biomassa fent servir una combinació de processos biològics i catalítics per a transformar la biomassa en compostos útils per a la indústria química actual i del futur.