T.E
05/09/22

 

De conformitat amb el que preveu la Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus, actualitzat a data 1 de gener de 2022.

El termini d’exposició és de 30 dies naturals, de conformitat amb el que determina l’apartat 1 de la resolució abans esmentada, el qual finalitza el dia 4 d’octubre de 2022.

En el cas de la Cambra de Reus, els interessats poden presentar reclamacions sobre qualsevol inclusió, omissió o errada que observeu en els grups i categories corresponents dirigides al Comitè Executiu de la Cambra fins al dia 19 d’octubre de 2022. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit i signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus, situada al carrer de Boule, 2 (43201 Reus) o mitjançant correu electrònic signat amb certificat digital tramés a secretariageneral@cambrareus.org.