T.E.

El Consorci d’Aigües de Tarragona ha reprès les licitacions que es trobaven suspeses i n’ha iniciat de noves, d’acord amb allò establert a la disposició addicional 8a del DL 17/2020, publicat al BOE el passat dia 6 de maig, on es va donar via lliure a la represa dels procediments de contractació així com a la posada en marxa d’altres procediments nous, sempre que en tots els casos la tramitació es faci per mitjans electrònics.

Pel que fa a les licitacions ja iniciades abans de l’aturada de l’activitat per l’emergència sanitària a mitjans de març i d’altres suspeses en el seu inici, el CAT ha reprès les licitacions d’obres i serveis per un import total de 18.725.604€, corresponents a part de les actuacions de la subvenció directa de l’Agència Catalana de l’Aigua aprovada a començaments d’aquest 2020 per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya. Els objectius d’aquests projectes que es reprenen són per a la millora de la seguretat i de la garantia del subministrament i per a la millora de la qualitat de l’aigua. Aquesta darrera actuació, a licitar en forma de concurs de projecte i obra, preveu un tractament de desinfecció mitjançant llum ultraviolada amb un import de 4.058.038 €.

En la mateixa línia, el Consell d’Adm

El CAT avançarà també factures a proveïdors per un import aproximat d’1’85M€.

inistració d’aquest mes de maig té previst iniciar el procés de licitació de diversos contractes de serveis, alguns d’ells plurianuals, amb un import total de licitació de més de 13 M€.

D’altra banda, aquesta setmana s’avancen els pagaments de factures per tal que diferents proveïdors del CAT puguin disposar de major liquiditat en el sistema i fer front a la situació econòmica que està comportant aquesta crisi sanitària. L’import d’avançament de factures és d’aproximadament 1,85 M€.

El CAT vetllarà perquè la reactivació de l’activitat es faci sempre sota unes estrictes normes de seguretat i de prevenció de riscos. De fet, s’ha elaborat un document on es recullen les mesures preventives i organitzatives davant la COVID-19 que són d’obligat compliment pel personal del CAT i les empreses contractistes i subcontractistes, amb la voluntat de continuar prestant un servei essencial com és el del subministrament d’aigua potable.