T.E.
18/03/2020

El Consorci d’Aigües de Tarragona, com a subministrador de servei essencial, es fixa abans que cap altra cosa garantir la prestació del servei, prioritzant l’operació de la sala de control i els serveis mínims imprescindibles per tal d’assegurar la continuïtat del servei.

En aquest sentit el Consorci ha adoptat una sèrie de mesures. S’ha habilitat treball no presencial per al personal que el pugui dur a terme, dotant-los dels mitjans necessaris per al seu desenvolupament. Als controls d’accés de la planta potabilitzadora s’han establert mecanismes per verificar la temperatura corporal de les persones que hi accedeixen. També s’ha reforçat la neteja i desinfecció d’oficines i instal·lacions, sobre tot les zones de contacte més crítiques com són: baranes, portes d’accés i banys.

El CAT ha establert unes normes d’autoprotecció per garantir un servei essencial com és l’aigua potable.

Als departaments estratègics del CAT, com el laboratori, manteniment, distribució i producció s’han habilitat mesures d’autoprotecció i un sistema especial de torns per garantir el control i el subministrament de l’aigua als nostres consorciats. Tots els treballadors que desenvolupen treball presencial han estat dotats dels equips de protecció individual que són necessaris. S’han cancel·lat totes les reunions, posposant tots els terminis d’actes administratius a la finalització d’aquest estat d’alarma. Per últim, s’ha informat a tot el personal que ha de complir la normativa de prevenció de contagi, fent especial èmfasi a la sala de control i a l’entrada i sortida dels règims de torns.