T.E.
28/09/2021

La Ponència d’Energies Renovables ha rebut la sol·licitud de la instal·lació d’un parc fotovoltaic a la localitat del Pla de Santa Maria. El projecte “Instal·lació fotovoltaica La Garriga Gran”, sol·licitat per l’empresa Parque Solar Energy Node 6, té una extensió de 117 hectàrees i una potència de 46,1 MW

La Ponència ja havia rebut uns altres tres projectes de parcs de plaques solars per ser instal·lats al Pla de Santa Maria, els quals van ser aprovats com a emplaçament viable, tot i que amb condicions. Ara faltarà esperar que se celebri una sessió per tractar la viabilitat d’aquest parc i veure si pot seguir amb els corresponents tràmits administratius.

La Ponència d’Energies Renovables és un òrgan col·legiat que té com a funcions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions relatives a l’avaluació de l’impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques.