Presidenta de la comissió d’activitats logístiques i portuàries a l’AEQT

 

CRISTINA VALLS
17/09/2018

 

La Comissió d’Activitats Logístiques i Portuàries és fruit de la fusió de les antigues comissions de Transport i Logística. Com funciona per dins l’agrupació i què va suposar ajuntar ambdues disciplines? 

La Comissió d’Activitats Logístiques i Portuàries té dos àmbits molt diferenciats: La logística, amb un caràcter més genèric de totes les modalitats que engloben el transport dels productes; i, d’altra banda, les activitats portuàries, referides a aquelles empreses que operen en l’àmbit portuari. Ha arribat el moment de tornar a reagrupar aquestes dues subcomissions en les quals estava dividida la comissió, un cop completats els estudis específics que s’havien posat en marxa sobre infraestructures crítiques per al nostre sector com són l’autovia A-27 i també la xarxa ferroviària. En aquest sentit, formen part de la Comissió els representants de les empeses associades que d’una banda, necessiten l’operativa logística i, d’altra banda, totes aquelles que operen en l’àmbit portuari.

 

 

Núria Blasco, presidenta de la comissió d’activitats logístiques i portuàries a l’AEQT

 

Podrien fer una radiografia actualitzada sobre l’estat logístic de la demarcació de Tarragona per una banda i el del transport, per una altra? 

Actualment s’està elaborant el segon mapa logístic de les empreses i els polígons que conformen el sector químic al Camp de Tarragona. Un mapa que permet identificar els fluxos, la qual cosa ens ajuda a les empreses a optimitzar l’ús de les infraestructures actuals i futures. La voluntat és analitzar la transformació de fluxos que ara es fan per carretera i que en el futur poden fer-se ferroviàriament, essent aquest un mitjà de transport òptim per a mitges i llargues distàncies. Un fet que, a més de fer més eficient aquest tipus de connexions, podria tenir efectes positius sobre els trajectes curts i els operadors locals. Es pretén analitzar les infraestructures existents i les necessitats futures per poder fer aquesta transformació, com, per exemple, optimitzar el tràfic cap a l’interior a través de l’A27

 

Quins projectes han dut a terme fins ara? 

La comissió va crear un nou grup de treball bilateral, integrat per representants de la pròpia Indústria Química (AEQT) i de l’Autoritat Portuària de Tarragona. En aquest àmbit, es treballa amb dues línies: la de la Seguretat i la dels temes relacionats amb la promoció portuària. Pel que fa als temes relacionats amb Security, la Comissió ha treballat en el reforç dels controls d’accessos al Port i a les zones sensibles; en l’intercanvi d’informació entre el Port i les empreses, sobretot pel que fa a temes d’autoprotecció; i finalment en la coordinació d’inversions i nous projectes, per tal d’anticipar possibles afectacions, oportunitats i dotacions pressupostàries.

 

Quines iniciatives/objectius es plantegen a la comissió de cara al futur? 

Des de la comissió es pretén analitzar les infraestructures existents i les necessitats futures per poder fer una transformació de fluxos. Per això treballem per fomentar el transport intermodal tot desviant mercaderies cap al ferrocarril i augmentant el transport intermodal marítim, fomentant des de les empreses les opcions logístiques locals.

 

Quin lloc consideren que ocupa el Port de Tarragona en el context internacional? 

La indústria química té en el Port de Tarragona un gran aliat. Tenim una relació molt fluida. Cal recordar que el 65% de les matèries que mou el Port provenen de l’indústria petroquímica, circumstància que fa que ja només per això els lligams i el contacte siguin absolutament necessaris. El Port de Tarragona té una localització estratègica, i per tant, és una bona elecció logística per connectar-se amb la resta del món i amb el HUB Euromediterrani li proporciona una bona accessibilitat i bona connexió amb la resta d’Europa.