President de la Comissió d’Energia de l’AEQT

CRISITINA VALLS
19/11/2018

 

L’AEQT és un ens d’allò més lligat a l’energia i la química, qui són els projectes que s’estan treballant ara mateix des de la comissió d’Energia? 

Les comissions de treball estan presidides per membres de la Junta Directiva de la pròpia Associació, que proposen les línies de treball d’acord al que marquen el pla estratègic de l’associació i les tendències de l’entorn. Aquestes comissions de treball les integren professionals de les empreses, especialitzats en determinats àmbits.
La Comissió d’Energia de l’AEQT centra des de fa ja uns anys els seus principals esforços en aconseguir la transposició total de la Directiva 72/2009/CE sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat, i en concret en el seu article 28, que parla sobre Xarxes de Distribució Tancades.

En aquest article, es reconeix la singularitat dels polígons químics davant la possibilitat de crear aquestes xarxes tancades a la Unió Europea, i ja ha estat transposat
en països com Alemanya, Holanda o Bèlgica; on ha aportat encara més competitivitat
en matèria de costos energètics.

La Comissió d’Energia ha mantingut al llarg dels darrers temps nombrosos contactes i trobades amb agents i grups d’interès que poden jugar un paper determinant en el procés de tirar endavant aquesta necessària transposició normativa, com ara institucions o partits polítics.

 

 

Rubén Folgado és el President de la Comissió d’Energia de l’AEQT. Foto: Cedida

 

Quines iniciatives han arribat a bon port i s’han impulsat des de la comissió? 

S’ha seguit treballant amb les administracions les diferents possibilitats per transposar aquest article, per deixar de patir aquest desavantatge respecte de competidors directes d’altres països de dins de la mateixa Unió Europea. També en aquest sentit, l’any passat, per exemple, es va mantenir una reunió multilateral amb l’Ajuntament de Tarragona, diputats de la demarcació al Congrés de diferents partits, així com els ports de Tarragona i Barcelona. L’objectiu de la trobada era crear condicions favorables per millorar la competitivitat de les empreses del territori.

 

En quin punt es troba el repte de preservar el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit energètic en el territori. Es podria millorar? 

Les Xarxes de Distribució Tancades també són una millora per preservar el Medi Ambient. Anem en la línia de treball de la Comissió Europea, que centra els seus horitzons 2020-2030 en la relació entre el nou model d’Unió Energètica i la política sobre el canvi climàtic.

La Comissió d’Energia, tot i el treball realitzat per la transposició total de la Directiva, ha seguit explorant les possibilitats que ofereix el marc legal actual. Ha treballat noves fórmules que permetrien augmentar l’eficiència energètica a través de les infraestructures compartides entre diferents empreses del propi polígon químic. Aquestes aprofitarien el doble consum d’electricitat i de vapor, sempre tenint en compte la singularitat del polígon i les empreses que el conformen.

En aquest àmbit cal destacar que l’AEQT ha estat convidada a participar de les reunions que el Govern de la Generalitat ha organitzat pel ‘Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya’, on s’assenten les bases amb l’objectiu de consensuar el model energètic del futur, de manera que les decisions estratègiques en aquest àmbit comptin amb un ampli suport d’institucions, ciutadans, empreses i territori.

D’altra banda, la comissió treballa també en un projecte de reutilització de l’aigua residual de sortida de la Planta de Tractament Conjunt d’Aitasa, un projecte emmarcat en els principis de l’economia circular. Es tracta d’un projecte en estudi, de depuració dels nostres efluents per tal de complir les noves normes d’àmbit europeu. Amb aquesta planta, d’uns 12 hm3/any de capacitat de depuració, es podrà disposar de més matèria primera per a la producció d’aigua regenerada industrial.

El nostre objectiu hauria de ser disposar de 10 hm3/any d’aigua regenerada per a ús industrial a curt termini. Això equivaldria a alliberar més d’un 20% del nostre actual consum del Consorci d’Aigües de Tarragona.

 

Si haguéssim de comparar les polítiques energètiques del territori amb les d’Europa. Hi ha moltes diferències o comencem a tenir cert equilibri? 

Els costos energètics incideixen directament en la competitivitat de l’activitat industrial. La qüestió energètica s’ha convertit en un factor decisiu a l’hora de prendre decisions per a noves inversions de la indústria en general i particularment preocupant per a la indústria química local. Davant una demanda mundial de productes químics creixent, les noves inversions estan tenint com a destinació les regions on els costos energètics són clarament més competitius.

Valorem molt positivament totes les iniciatives i directives que tractin d’homogeneïtzar polítiques energètiques tan dispars desplegades actualment pels estats membres. Els mercat energètics a Europa haurien de tendir a un acoblament en preu i mateixes condicions de seguretat de subministrament. Així s’assolirien condicions similars de competitivitat en un aspecte tan sensible com és l’energia. També compartim la necessària visió de fomentar l’ús d’energies que siguin respectuoses amb el medi ambient per lluitar de forma efectiva contra el repte del canvi climàtic i fomentar la reducció del consum i despesa energètica mitjançant mesures d’eficiència energètica.

 

Com veu el futur de l’energia, s’aconseguirà implantar l’ús generalitzat d’energies respectuoses i reduir el consum i despesa d’energia? 

En els cas de l’eficiència energètica, el camí és de llarg recorregut i no es pot deixar mai. Per part de les empreses fa molts anys que s’introdueixen millores tecnològiques i solucions d’eficiència per reduir els seus consums i en conseqüència la seva despesa energètica per seguir sent competitives. En aquest aspecte, la crisi econòmica ha jugat a favor d’una revisió exhaustiva dels processos per tal de minimitzar l’impacte de les despeses energètiques en el compte de resultats de les empreses.

En matèria d’innovació energètica, la comissió Europea prioritza la major presència d’energies renovables amb remuneració fixada pel mercat, el desenvolupament de xarxes intel·ligents i noves tecnologies de generació descentralitzada, que permetran als consumidors exercir un paper més actiu i promouran una millor gestió des de el punt de vista de la demanda.

La transició a un model descarbonitzat ha de ser progressiva i l’impacte en els costos a consumidors industrials de gran volum ha de ser suau, per tal que no es perdi competitivitat en relació amb altres països amb polítiques energètiques molt diferents.